Pokiaľ na webovej stránke Mestských lesov Dobšiná nájdete fotografiu z podujatí, kde sa nachádzate a nesúhlasíte s tým, aby táto fotografia bola zverejnená na našej stránke, kontaktujte nás na emailovej adrese : ml@mldosina.sk
 
Meststké lesy ponúkajú včelí med z vlastnej včelnice

  Les pre ľudí, ľudia pre les

Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o., je jedným z pokračovateľov bohatých a dlhodobých tradícií lesníctva na Slovensku v regióne horného Gemera. Naša spoločnosť, ako obhospodarovateľ a nájomca majetku mesta Dobšiná, je už svojou podstatou zaviazaný k jeho čo najlepšiemu zhodnocovaniu. Toto zhodnocovanie však nemožno merať len finančným ziskom. Oveľa lepším ukazovateľom je trvalá schopnosť lesa plniť všetky jeho funkcie » profil spoločnosti

 

Výmera lesných pozemkov v užívaní

mapa-lo_small.jpg
Lesy vo vlastníctve mesta 5 788,81 ha
Ostatní vlastníci 807,85 ha
Spolu 6 596,66 ha

Výmera porastovej plochy

Hospodárske lesy 2 647,64 ha
Ochranné lesy 939,81 ha
Lesy osobitného určenia 2 575,86 ha
Spolu 6 163,31 ha

História Mestských lesov Dobšiná

História Mestských lesov Dobšiná oficiálne začala koncom roka 1992, keď mesto Dobšiná v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí protokolárne prevzalo od štátnych lesov vlastnícke práva k lesným pozemkom na celkovej výmere 6 616,24 ha.

Dňa 17.10.1992 bol zaregistrovaný Mestský lesný a drevársky podnik mesta Dobšiná, ktorý prevzal zodpovednosť za spravovanie lesného majetku. Lesy sa rozprestierajú v pohorí Slovenského Rudohoria a v Národnom parku Slovenský raj ...viac o histórii

  • FSC
  • Mesto Dobšiná
  • Natura 2000

Copyright © 2012-2020 Mestské lesy Dobšiná s.r.o.

Obsah tejto internetovej stránky je vlastníctvom autora stránky. Všetky práva vyhradené

Created by inMAD Design

Navštívte tiež: